ഒരു മുടിയിഴ പോലും കൊഴിയില്ല, കഷണ്ടിയുമില്ല; വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന എണ്ണ

January 12, 2017 |

മുടി കൊഴിച്ചിലിന് പരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനും കഷണ്ടിയില്‍ വീണ്ടും മുടി മുളയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന എണ്ണ ഇനി വീട്ടില്‍ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. ഇനി മുടി കൊഴിച്ചില്‍ ഇല്ലാതാക്കി മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും പേനിനേയും താരനേയും വേരോടെ നശിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന എണ്ണ വീട്ടില്‍ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്നു നോക്കാം……