ഓണമെന്നാൽ ഓണസദ്യതന്നെ

September 9, 2016

ഓണമെന്നാൽ ഓണസദ്യതന്നെ. സദ്യയ്‌ക്കു വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഇലയിൽ നിരത്തുന്നതിനും കഴിക്കുന്നതിനും...

Most Readable in ona sadya