അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ അഗാധ പ്രണയം….

January 10, 2017 |

പ്രണയത്തിന് പല മുഖങ്ങളുണ്ട്, ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രണയമുണ്ടാകാം, അഭിനയം മാത്രമാകാം, പ്രണയം നടിച്ചു ചതിയ്ക്കുന്നവരും പ്രണയിച്ചു ചതിയ്ക്കുന്നതുമാകാം.

ആത്മാര്‍ഥമായി പ്രണയിക്കുന്ന പുരുഷനെങ്കില്‍ ഒരു സ്ത്രീയോട് അയാളുടെ സമീപനത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ അതറിയാം. ഇതെക്കുറിച്ചു ചിലതറിയൂ,

പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….