ഞെട്ടിയ്ക്കും, ആ പെണ്‍ സെക്‌സ് ഇഷ്ടങ്ങള്‍

January 23, 2017 |

സ്ത്രീകളെ മനസിലാക്കാന്‍ പൊതുവെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നു പറയും. ഇവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം പുരുഷന്മാര്‍ക്കു പൊതുവെ വിചിത്രങ്ങളായിത്തോന്നുകയും ചെയ്യും.

പലപ്പോഴും സ്ത്രീ സ്വഭാവം പല പുരുഷന്മാര്‍ക്കും പിടി നല്‍കാത്ത ഒന്നാണ്. ഇവരുടെ ചില ഇഷ്ടങ്ങളും. ഇതില്‍ സെക്‌സ് താല്‍പര്യങ്ങളും പെടും. പുരുഷന്മാര്‍ പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്ന സെക്‌സ് താല്‍പര്യങ്ങളെല്ല പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടേത്. സെക്‌സ് താല്‍പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റും സ്ത്രീകള്‍ക്കിടയില്‍ നടത്തിയ ഒരു സര്‍വ്വെ ഫലം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയൂ,

ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….