ഗൂഗിള്‍ നെയ്യപ്പം ചുട്ടില്ല; മല്ലൂസിനെ നിരാശരാക്കി മറ്റൊരു പലഹാരത്തിന്റെ പേര്

July 1, 2016

ഗൂഗിള്‍ എന്‍ വേര്‍ഷന് നെയ്യപ്പം എന്ന പേരിടുമെന്ന് പ്രതിക്ഷിച്ച മല്ലൂസിനെ നിരാശരാക്കി മറ്റൊരു പലഹാ...

Most Readable in Tech