മെലിഞ്ഞവരോ തടിച്ചവരോ? സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള പുരുഷ സങ്കല്‍പങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

January 13, 2017 |

പുരുഷദൃഷ്ടിയില്‍ മെലിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതാണ് സൗന്ദര്യമെന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്നാണ് സര്‍വെ ഫലങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നത്. അധികം തടിയല്ല, എന്നാല്‍ അല്‍പം തടിയുള്ള സ്ത്രീ ശരീരത്തോടാണ് അവര്‍ക്കു പ്രിയം. ഇവരുടെ ചില സ്ത്രീ ശരീര കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചറിയൂ,

സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള പുരുഷ സങ്കല്‍പങ്ങള്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….