ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ കഴിവുകള്‍കാട്ടി നൈക്കിന്റെ പരസ്യം

July 28, 2016 |

പരസ്യങ്ങളില്‍ എപ്പോഴും പുതുമ നില്‍നിര്‍ത്തുന്ന നൈക്കി ഇത്തവണ ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ കഴിവുകളിലേക്കാണ് ക്യാമറ തിരിച്ചുവെക്കുന്നത്. സ്ത്രീകള്‍ ചില ജോലികളില്‍ കാണിക്കുന്ന അസാധാരണ കഴിവുകള്‍ നൈക്കി പരസ്യത്തില്‍ കാണാം……..

ഈ വാര്‍ത്ത വിശദമായി ഇവിടെ വായിക്കാം……. http://www.mathrubhumi.com/women/news/nike-commercial-remake-malayalam-news-1.1236940