ആ മറുകാണ് അവന്റെ ഭാഗ്യം, അറിയേണ്ടേ

February 4, 2017 |

മറുകുകള്‍ നോക്കിഒരാളുടെ ഭാഗ്യവും നിര്‍ഭാഗ്യവുമെല്ലാം പറയാം. സ്ത്രീ ശരീരത്തിലും പുരുഷശരീരത്തിലുമുള്ള വിവിധ മറുകുകള്‍ വ്യത്യസ്തകാര്യങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. ഇതു പ്രകാരം പുരുഷശരീരത്തിലെ ചില മറുകുകളെക്കുറിച്ചറിയൂ….

മറുകളെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….