വിവാഹബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ചങ്ങാത്ത വിവാഹത്തിന്റെ കാലമായോ? വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ലേഖനം

July 22, 2016 |

വിവാഹ ബന്ധങ്ങളുടെ തകര്‍ച്ചയും വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകളും സജീവമായ കാലത്ത് ചങ്ങാത്ത വിവാഹമാണ് അഭികാമ്യമെന്ന് എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായി എസ്. ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു.

ശാരദക്കുട്ടിയുടെ ലേഖനം ഇവിടെ വായിക്കാം….. http://www.deshabhimani.com/women/marriage-as-an-institution/576442