സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ കാണുന്ന മറുകുകള്‍ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം

January 10, 2017 |

ചില ശരീരശാസ്ത്ര ലക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യത്തേയും നിര്‍ഭാഗ്യത്തേയും കുറിച്ച് പ്രവചിയ്ക്കാന്‍ കഴിയും. സ്ത്രീശരീരത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ചില മറുകുകള്‍ പലപ്പോഴും ഭാഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

സ്ത്രീ ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊക്കെ മറുകുകളാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ മറുകുകളെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം…..