5 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് 21 ലക്ഷം രൂപ നേട്ടമുണ്ടാക്കി

October 18, 2016 |

ഓഹരി വിപണിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോള്‍ ഇപ്പോഴും പലര്‍ക്കും നഷ്ടം സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ്. എന്നാല്‍, കൃത്യമായി മുന്നൊരുക്കത്തോടെ നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാം. ഓഹരിവിപണിയിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതെങ്ങിനെയെന്നറിയാം.

ഓഹരിവിപണിയിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതെങ്ങിനെയെന്നറിയാം…… http://www.mathrubhumi.com/money/personal-finance/savings-centre/lesson-stock-investment-malayalam-news-1.1425406