പുരുഷനും സ്ത്രീയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍; കാമസൂത്രം പറയുന്നു

December 5, 2016 |

ലോകത്തിന് ഭാരതം നല്‍കിയ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് കാമസൂത്രം. കാമം എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികസത്തയാണ്. അവന്റെ വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുംതന്നെ. കാമസൂത്രത്തില്‍ത്തില്‍ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര്‍ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ലേഖനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നത്.

കാമസൂത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം വായിക്കാം…. http://www.mathrubhumi.com/books/excerpts/kamasutra-malayalam-news-1.696555