ഭാവനയുടെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചില്ല; കാരണം? ഇന്നസെന്റ് പറയുന്നു

January 24, 2018 |

സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖരെയെല്ലാം ഭാവനയുടെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്നസെന്റിനെ ക്ഷണിച്ചില്ല. എന്താ കാരണം. ഇന്നസെന്റ് തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു..

ഇതേക്കുറിച്ച് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം….