ആരെങ്കിലും വാട്‌സ്ആപ്പില്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്‌തോ? അവരെ നിങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെ അണ്‍ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം

December 10, 2016 |

നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വാട്ട്‌സാപ്പില്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്‌തോ? ഇത് പലപ്പോഴും വാട്ട്‌സാപ്പില്‍ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ നിന്നും അണ്‍ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. വാട്‌സ് ആപ്പില്‍ അണ്‍ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിനെ എന്നറിയാം.

വാട്‌സ് ആപ്പില്‍ അണ്‍ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിനെ എന്നറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…..