ഒരു ഫോണില്‍ ഒരേസമയം രണ്ട് വാട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം

December 20, 2016 |

ഒരു ഫോണില്‍ തന്നെ ഒരേസമയം രണ്ട് വാട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. എന്നാല്‍, ഇത് എങ്ങിനെയെന്നത് പലര്‍ക്കും അറിയില്ല. ഒരു ഫോണില്‍ രണ്ട് വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നറിയാം.

ഒരേസമയം രണ്ട് വാട്‌സ് ആപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയെന്നറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം……