മദ്യപിക്കാറുണ്ട്; വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ദേവി അജിത്ത്

July 11, 2016 |

വ്യക്തി ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും. തനിക്കുചുറ്റും ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ബോള്‍ഡായി പ്രതികരിക്കുന്ന നടിയാണ് ദേവി അജിത്ത്. എല്ലാ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും തന്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടും നടിക്കുണ്ട്.

ദേവി അജിത്തുമായുള്ള അഭിമുഖം ഇവിടെ വായിക്കാം……. http://www.mangalam.com/news/detail/1/11850-mangalam-varika.html